داستان پشه و گاو نر – آموزش فارسی با داستان

The Gnat and the Bull to learn English with fairy tales at LELB Society with podcast and new vocabulary

Read more

موش ساده لوح – آموزش فارسی با داستان

Belling the Cat from Aesop's Fables at LELB Society to learn English with fairy tales with podcast and new words

Read more

کلاغ تشنه و کوزه آب – آموزش زبان فارسی با داستان

The Crow and the Pitcher from Aesop's Fables to learn English with podcast and new words at LELB Society for young learners and beginners

Read more

آشنایی با زمین – تمرین خواندن در فارسی

Learn Persian about Earth with podcast and selected text at LELB Society

Read more