داستان سگها و روباه – آموزش فارسی با داستان

The Dogs and the Fox - An English fairy tale at LELB Society with podcast and flashcard to improve your listening and vocabulary

Read more

نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 1 داستان گویی

Online Persian Class Sample 1 at LELB Society

Read more

داستان روباه و بز – آموزش فارسی با داستان

The Fox and the Goat - An English Fairy Tale by Aesop at LELB Society to practice English

Read more

عبارت های پرسشی در زبان فارسی با مثال های ساده

Wh-questions in Farsi at LELB Society to learn Persian online with examples

Read more

داستان کشاورز و لک لک – آموزش فارسی با داستان

The Farmer and the Stork an Aesop's Fable to practice English at LELB Society with podcast and vocabulary practice

Read more

داستان پشه و گاو نر – آموزش فارسی با داستان

The Gnat and the Bull to learn English with fairy tales at LELB Society with podcast and new vocabulary

Read more