Log in

آموزش حرف د به کودکان با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

آموزش حرف د به کودکان با ویدیوی آموزشی برای غیر فارسی زبانان به همراه آموزش نوشتن و خواندن حروف الفبای زبان فارسی در مدرسه فارسی LELB Society به شکل پویا و عملی با استفاده از تصویر و انیمیشن

ویدیوی آموزش حرف د به کودکان

کودکان می توانند با دیدن ویدیوی آموزش حرف د در زیر با شکل و صدای حرف دال آشنا شوند. کودکان در پایان درس می توانند در قسمت کامنت گذاری کلمه های یاد گرفته شده را بنویسند.

آموزش الفبای فارسی به کودکان با آموزش حرف د

Learn Persian alphabet for Dal & Zal at LELB Society with examples and clear explanations
آموزش حرف د به کودکان و نوجوانان خارج از کشور

تیم آموزش زبان فارسی LELB Society با استفاده از روش های پویا و تصویرسازی، یادگیری حروف الفبای فارسی برای کودکان را جذاب، ساده و آسان نموده است. شکل و صدای حروف الفبای فارسی در کلمه های ساده با تصویر و انیمیشن آموزش داده می شود. بنابراین، کودکان با اشتیاق و دقت حروف الفبای فارسی را یاد می گیرند.

آموزش حرف د به کودکان و آشنایی با شکل نوشتن حرف د

Learn Persian Alphabet and Sounds
آشنایی با حروف الفبای فارسی در مدرسه فارسی آنلاین

آموزش حرف دال و آشنایی با شکل نوشتن حرف د در این درس با استفاده از تخته دیجیتال به شکل عملی صورت می گیرد. کودکان با دیدن نحوه نوشتن و شنیدن همزمان صدای حرف د، آن را در کلمات فارسی یاد می گیرند. تیم آموزش زبان فارسی LELB Society برای یادگیری عملی و کاربردی زبان فارسی فعالیت گسترده ای دارد. مدرسه فارسی LELB Society با تدوین درس های متنوع آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان بهترین منبع یادگیری زبان فارسی را برای علاقمندان فراهم نموده است.

آموزش حرف د به کودکان با شعر

آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان در مدرسه آنلاین فارسی

من نشانه د هستم، د د د هستم

بین حروف الفبا، اول، وسط، هم آخر، فقط به یک شکل هستم

کمی خمیده هستم، کمر شکسته هستم، با اسم دال نشستم

آخر باد من هستم، اول دریا نشستم

هم در دست، هم دهان، اولین حرف من هستم.

مداد رو بردار حالا، بکش شکل من را

شناخته شد حرف دال، چه خوب شدش بچه ها

با چشم خود من دیدم، شکل د را کشیدم

تق تق تق کی بود که در را زد

مادر مهربان بود، خوش آمد، خوش آمد

حالا هستیم ما شاداب، شناخته شد حرف دال

مسواک زنیم ما دندان، تا بشویم ما خندان

مواظب خودت باش، تا نبینی تو هیچ درد

دکتر و دارو نخوای، اگه باشی سلامت

من صدای د هستم، کوتاه و آسان هستم.

کمی خمیده هستم، فقط به یک شکل هستم

باز شب یلدا اومد، قاچ می کنیم هندوانه

هو هو هو چه سرد شد، آدم برفی خرسند شد

هر کس درخت را آب داد، زمین را کرد آباد

تو هم شوی توانا، اگر که باشی دانا

بیاین بیاین بچه ها، دوست شدیم ما باهم، جمع شدیم دور هم

حالا ببین تو اینجا، توی جدول الفبا، جای د هم تو اینجاس

یاد گرفتیم الفبا، تو مدرسه ما

صد آفرین بر شما، باز هم بیاین به اینجا


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 213 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

Leave a Comment