آموزش فارسی داستان ماردوش از شاهنامه فردوسی

آموزش فارسی داستان ماردوش آموزش فارسی داستان ماردوش چو ابلیس پیوسته دید آن سخن       یکی بند بد را نو افگند بن  بدو گفت گر سوی من تافتی   ز گیتی همه کام دل یافتی  اگر همچنین نیز پیمان کنی    نپیچی ز گفتار و فرمان کنی جهان سربه سر پادشاهی تراست   دد و مردم و مرغ و … Read more

This lesson was published on Nov 08, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment