انگلیسی پایه هشتم درس هفتم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس هفتم به همراه ویدیو یا پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان انگلیسی در متن و تمرین تلفظ درست واژگان با تدریس دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس هفتم Lesson 7 Conversation Listen to two students and their English teacher … Read more

This lesson was published on Nov 02, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment