برخورد اولیه در مصاحبه آیلتس اولین گام در موفقیت شما در بخش اسپیکینگ

برخورد اولیه در مصاحبه آیلتس اولین گام در موفقیت شما در بخش اسپیکینگ برخورد اولیه در مصاحبه آیلتس نویسنده: هاجر عزیز زنجانی برخورد اولیه با مصاحبه کننده آیلتس اولین گام برای ورود شما به اتاق مصاحبه مکالمه آیلتس می باشد. در نتیجه اگر شما برخورد اولیه حرفه ای داشته باشید تاثیر خوبی بر مصاحبه کننده

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment