گفتار و نوشتار فارسی و تفاوتهای بین آنها در امر آموزش زبان فارسی

گفتار و نوشتار فارسي در آموزش به غیر فارسی زبانان  گفتار و نوشتار فارسی نویسنده: هاجر عزیز زنجانی آموزش زبان فارسي به غیر فارسی زبانان اغلب به كلاسهاي درسي در محیط هـاي غیر زبانی محدود می شود، بنابراین اغلب با تفاوتهای گفتاری یا زبان محاوره ای آشنایی ندارند. علاوه بر آن در کلاس های حضوری از … Read more

This lesson was published on Jan 22, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment