گفتار و نوشتار فارسی و تفاوتهای بین آنها در امر آموزش زبان فارسی

آشنایی با تفاوت های گفتار و نوشتار فارسی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گفتار و نوشتار فارسي در آموزش به غیر فارسی زبانان  زبان گفتاری یا محاروه ای، شکلی از زبان است که برای مکالمه فارسی روزمره استفاده می شود. بنابراین، شکل گفتار و نوشتار فارسی دارای تفاوت هایی می باشد. آموزش زبان

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment