مکالمه ناهمزمان فارسی برای فرزندان ایرانی در سرتاسر دنیا

مکالمه ناهمزمان فارسی برای فرزندان ایرانی از سرتاسر دنیا در انجمن یا تالار گفتگوی صوتی و ناهمزمان آکادمی دوزبانه LELB Society فواید شرکت در مکالمه ناهمزمان فارسی این فعالیت آموزشی برای فارسی آموزان و اعضای آکادمی ما رایگان می باشد. مهمترین مزیت مکالمه ناهمزمان فارسی در این است که، برخلاف کلاس های زنده Synchronous or … Read more

This lesson was published on Sep 09, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment