کلاس مکالمه فارسی درباره تصویری از حسادت

کلاس مکالمه فارسی درباره تصویری از حسادت با فارسی آموزی از کشور آمریکا و گفتگوی چالشی بین مدرس فارسی و فارسی آموز نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 12 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: گفتگو درباره تصاویر در فارسی در این فعالیت آموزشی، تصویری چالشی و بحث

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment

Chat