گفتگو درباره تصویر شادی و غم در کلاس آنلاین فارسی

گفتگو درباره تصویر شادی و غم در کلاس آنلاین فارسی با فارسی آموزی از کشور آمریکا و فعالیت آموزشی تجزیه و تحلیل تصاویر مبهم برای تقویت مهارت صحبت کردن نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 11 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: گفتگو درباره تصاویر در فارسی در

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment