گفتگو درباره تصویر شادی و غم در کلاس آنلاین فارسی

گفتگو درباره تصویر شادی و غم در کلاس آنلاین فارسی با فارسی آموزی از کشور آمریکا و فعالیت آموزشی تجزیه و تحلیل تصاویر مبهم برای تقویت مهارت صحبت کردن نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 11 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: گفتگو درباره تصاویر در فارسی در … Read more

This lesson was published on Apr 18, 2021 by

Login to study this lesson.