دورهمی بچه های فارسی زبان برای تمرین زبان فارسی

دورهمی بچه های فارسی زبان برای تمرین زبان فارسی، به ویژه تمرین صحبت کردن، شنیدن و مکالمه در محیطی دوستانه و صمیمی هدف دورهمی بچه های فارسی زبان این دورهمی که به شکل هفتگی برگزار می شود قصد دارد تا فرزندان ایرانی و غیر ایرانی که فارسی زبان هستند و در خارج از کشور فارسی

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment