دورهمی بچه های فارسی زبان برای تمرین زبان فارسی

دورهمی بچه های فارسی زبان برای تمرین زبان فارسی، به ویژه تمرین صحبت کردن، شنیدن و مکالمه در محیطی دوستانه و صمیمی هدف دورهمی بچه های فارسی زبان این دورهمی که به شکل هفتگی برگزار می شود قصد دارد تا فرزندان ایرانی و غیر ایرانی که فارسی زبان هستند و در خارج از کشور فارسی … Read more

This lesson was published on Aug 22, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment