داستان دوستی خاله خرسه برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان با پادکست

داستان دوستی خاله خرسه داستان دوستی خاله خرسه یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. سالها پیش، پیرمردی به تنهایی در باغی بزرگ زندگی می کرد. پیرمرد با اینکه مال و اموال زیادی داشت، تنهای تنها بود. نه دوستی، نه خانواده ای، هیچ کس را نداشت. پیرمرد وقتی جوان … Read more

This lesson was published on May 17, 2020 by

Login to study this lesson.