Login to study this lesson, or check its tags below.

داستان دوستی خاله خرسه برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان با پادکست

داستان دوستی خاله خرسه

داستان دوستی خاله خرسه

یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. سالها پیش، پیرمردی به تنهایی در باغی بزرگ زندگی می کرد. پیرمرد با اینکه مال و اموال زیادی داشت، تنهای تنها بود. نه دوستی، نه خانواده ای، هیچ کس را نداشت.

پیرمرد وقتی جوان بود و پول زیادی نداشت، هیچ کس حاضر نمی شد با او دوست شود. ولی با تلاش و کوشش، توانست از فقر نجات پیدا کند. وقتی هم که ثروتمند شد، خود پیرمرد دیگر حاضر نشد با دوستان ظاهری که فقط به فکر پول او بودند، رابطه دوستی داشته باشد.

پیرمرد تنها و ثروتمند قصه ما، روزی دل را به دریا زد و روانه کوه شد. در کوهستان، خرسی را دید که مثل خودش تنها و ناراحت بود. پیرمرد از خرس پرسید: چرا ناراحتی؟

خرس جواب داد: دست رو دلم نذار که خونه! همه خونواده و دوستام منو رها کردن چون دیگه پیر و ناتوون شده ام.

پیرمرد دلش برای خرس تنها سوخت چون که زندگیش بسیار شبیه زندگی خودش بود. آنها که هر دو زخمی دست روزگار بودند، تصمیم گرفتند که با هم دوست و هم پیمان شوند.

به خاطر محبت های پیرمرد، خرس علاقه شدیدی به پیرمرد پیدا کرده بود و مرید پیرمرد شده بود. به طوری که حتی در هنگام خواب، خرس با یک دستمال سفید، مگس های اطراف پیرمرد را دور می کرد.

روزی پیرمرد در خواب عمیقی فرو رفته بود. خرس دید که چند مگس سمج مزاحم خواب پیرمرد می شوند. هرچه مگس ها را فراری می داد، دوباره برمی گشتند.

خرس باوفا که کاسه صبرش لبریز شده بود، با خشم به مگس ها گفت: الآن حقتون رو کف دستتون می ذارم.

سپس، سنگ بزرگی را برداشت و محکم به سمت سر پیرمرد که بر روی آن مگس ها نشسته بودند پرتاب کرد.

خون تمام صورت پیرمرد بیچاره را فرا گرفت و پیرمرد جان عزیز خود را در راه دوستی با خرس نادان از دست داد.

پند داستان

هرگز با فرد نادان، دوستی نکنید. چرا که اگرچه آن فرد نادان شما را دوست دارد، ولی به دلیل جهل و نادانی، ممکن است شما را بیازارد و یا حتی دوستی با فرد نادان که به اصطلاح به آن دوستی خاله خرسه می گویند، ممکن است به قیمت جان شما تمام شود.

دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت می‌زند نادان دوست

واژگان و اصطلاحات

1- مال و اموال: پول و ثروت

2- فقر: تهی دستی، بی پولی

3- ثروتمند: پولدار

4- ظاهری: غیر واقعی

5- هم پیمان: دوست، هم صحبت

6- محبت: مهربانی

7- علاقه: عشق، دوستی، دوست داشتن

8- مرید: علاقه مند، دوستدار

9- کاسه صبرش لبریز شد: دیگر نمی توانست صبر کند

10- خشم: عصبانیت

پرسش و پاسخ

1- شما در انتخاب دوستان خود به چه نکاتی توجه می کنید؟

2- آیا دوست زیاد داشتن بهتر است و یا داشتن دوستانی کم، گزیده و خردمند؟ توضیح دهید.

[/restricted]

Leave a Comment