پری دریایی و تبر طلایی – آموزش فارسی با داستان

داستان پری دریایی و تبر طلایی برای آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان های ساده به همراه ویدیو یا پادکست، لیستی از واژگان و اصطلاحات فارسی و پرسش و پاسخ Watch this video on YouTube در یک جنگل زیبا، هیزم شکن سخت کوشی بود که با تبرش سخت مشغول کار بود. هیزم شکن برای قطع

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

6 comments on “پری دریایی و تبر طلایی – آموزش فارسی با داستان”

Leave a Comment

Chat