زندگی پرندگان – تمرین خواندن در فارسی

birds life to learn Persion online in LELB Society

Read more

داستان پشه و گاو نر – آموزش فارسی با داستان

The Gnat and the Bull to learn English with fairy tales at LELB Society with podcast and new vocabulary

Read more

راه رفتن خرچنگ – آموزش فارسی با داستان

The Young Crab and His Mother at LELB Society from Aesop's Fables with a podcast and flashcards to improve vocabulary

Read more

پاداش کار خوب – آموزش فارسی با داستان

The Salty Sea - Apprehension

Read more

موش ساده لوح – آموزش فارسی با داستان

Belling the Cat from Aesop's Fables at LELB Society to learn English with fairy tales with podcast and new words

Read more