آماده Meaning in Farsi – Learn Persian Online

آماده Meaning in Farsi آماده Meaning in Farsi /āmāde’/ (adjective) English: ready, present, provided French: prêt Urdu: تیار Farsi: فراهم، حاضر، مهیا Verb: آماده شدن Noun: آماده سازی Examples: ما برای رفتن به مسافرت آماده می شویم. We are getting ready to travel. در سفر بیشتر غذاهای آماده می خوریم. We eat more ready meals … Read more

This lesson was published on Feb 03, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment