بیمار Meaning of بیمار in Farsi – Learn Persian Online

بیمار Meaning of بیمار in Farsi بیمار Meaning of بیمار in Farsi /bimār/ (noun) English: patient, sick, unhealthy French: Patiente Farsi: مریض، ناتندرست، دردمند، ناسالم، ناخوش Antonym: سالم Adj: بیمار Verb: بیمار بودن، بیمار شدن Examples: .پزشک برای تشخیص بیماری، چند آزمایش تجویز کرد .فرد بیمار برای درمان باید به پزشک مراجعه کند .برای پیشگیری … Read more

This lesson was published on Jan 24, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment