بیمار Meaning of بیمار in Farsi – Learn Persian Online

بیمار Meaning of بیمار in Farsi

بیمار Meaning of بیمار in Farsi

/bimār/ (noun)

English: patient, sick, unhealthy

French: Patiente

Farsi: مریض، ناتندرست، دردمند، ناسالم، ناخوش

Antonym: سالم

Adj: بیمار

Verb: بیمار بودن، بیمار شدن

Examples:

.پزشک برای تشخیص بیماری، چند آزمایش تجویز کرد

.فرد بیمار برای درمان باید به پزشک مراجعه کند

.برای پیشگیری از بیماری های ویروسی باید بهداشت را رعایت کرد

Leave a Comment