دانش Meaning in Farsi – Learn Persian Online

دانش Meaning in Farsi

دانش Meaning in Farsi

/dāneš/ (noun)

English: knowledge, learning, information

French: Connaissance

Farsi: علم، شناخت، بینش

Verb: دانستن، فراگرفتن دانش، دانش آموختن

Adj: دانشمند

Other compounds: دانش پذیر، دانشجو، دانش آموز، دانشگاه

Plural: دانش ها

Examples:

.دانش ما در مورد کهکشان کم است

.دانش آموزان اول مهر به مدرسه می روند

.کنجکاوی و پرسش اولین کار برای آموختن دانش می باشد

.دانشجویان در دوره های آموزشی دانشگاه شرکت می کنند

Leave a Comment