دانش Meaning in Farsi – Learn Persian Online

دانش Meaning in Farsi دانش Meaning in Farsi /dāneš/ (noun) English: knowledge, learning, information French: Connaissance Farsi: علم، شناخت، بینش Verb: دانستن، فراگرفتن دانش، دانش آموختن Adj: دانشمند Other compounds: دانش پذیر، دانشجو، دانش آموز، دانشگاه Plural: دانش ها Examples: .دانش ما در مورد کهکشان کم است .دانش آموزان اول مهر به مدرسه می روند … Read more

This lesson was published on Jan 29, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment