آزمون 1 زبان فارسی ویژه غیر فارسی زبانان

آزمون شماره 1 زبان فارسی برای سنجش استاندارد زبان فارسی در سطح بین المللی ویژه غیر فارسی زبانان برای هر چهار مهارت زبانی بخش شنیداری به فایل صوتی جاگذاری شده در پایین گوش دهید و به پرسش های پس از آن، در بخش فرم دیدگاه در پایین صفحه پاسخ دهید. 1- چرا بر روی کره … Read more

This lesson was published on Jan 13, 2021 by

Login to study this lesson.