خواستن توانستن است – آموزش آنلاین زبان فارسی

خواستن توانستن است در آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبان ها با استفاده از مفاهیم کاربردی در زبان فارسی به همراه پادکست و ویدئوی آموزشی Watch this video on YouTube “خواستن، توانستن است.” “.Where there is a will, there is a way” خواستن، توانستن است. ضرب المثل فارسی که به ما می گوید

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

10 comments on “خواستن توانستن است – آموزش آنلاین زبان فارسی”

Leave a Comment