خواستن توانستن است – آموزش آنلاین زبان فارسی

خواستن توانستن است در آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبان ها با استفاده از مفاهیم کاربردی در زبان فارسی به همراه پادکست و ویدئوی آموزشی “خواستن، توانستن است.” “.Where there is a will, there is a way” خواستن، توانستن است. ضرب المثل فارسی که به ما می گوید اگر کاری را می خواهید … Read more

This lesson was published on Sep 06, 2021 by

Login to study this lesson.

10 comments on “خواستن توانستن است – آموزش آنلاین زبان فارسی”

Leave a Comment