تمرین روخوانی فارسی از روی داستان برای کودکان

تمرین روخوانی فارسی از روی داستان برای کودکان و نوجوانان به همراه پادکست و اصلاح مدرس فارسی با فارسی آموزی از کشور آمریکا نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 13 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: روخوانی متون فارسی در این فعالیت آموزشی، از فارسی آموز خواسته می … Read more

This lesson was published on Sep 07, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment