Log in

تمرین روخوانی فارسی از روی داستان برای کودکان

Published on September 7th, 2021 | Last updated on September 7th, 2021 by | Category: Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos | No Comments on تمرین روخوانی فارسی از روی داستان برای کودکان | 116 Views | Reading Time: 1 minute

تمرین روخوانی فارسی از روی داستان برای کودکان و نوجوانان به همراه پادکست و اصلاح مدرس فارسی با فارسی آموزی از کشور آمریکا

نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 13

فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا

مدرس: هاجر عزیز زنجانی

فعالیت آموزشی: روخوانی متون فارسی

در این فعالیت آموزشی، از فارسی آموز خواسته می شود تا از روی داستانی که قبلا ویدیوی آن را دیده است، بخواند یا روخوانی کند. مدرس فارسی، همان طوری که در ویدیو می بینید، به فارسی آموز کمک می کند تا تلفظ واژگان را به درستی انجام دهد. یعنی اگر فارسی آموز یک واژه را به اشتباه تلفظ کند، مدرس فارسی اشتباه زبان آموز را اصلاح می کند.

همچنین، در این فعالیت آموزشی، بین فارسی آموز و مدرس فارسی، درباره وقایع داستان گفتگو انجام می شود و مدرس از زبان آموز در مورد جزیئان داستان می پرسد. با کسب اجازه از والدین گرامی این فارسی آموز برای ریکورد کردن این ویدیو، فارسی آموز این امکان را دارد تا میزان پیشرفت خود در روخوانی متون فارسی را در طی فرایند فارسی آموزی، مورد ارزیابی قرار دهد.

Leave a Comment

Chat