صرف فعل فارسی از فعل بودن در زمان حال، گذشته و آینده

صرف فعل فارسی از فعل بودن در زمان حال، گذشته و آینده به همراه مصدر، بن حال و بن گذشته و شناسه فعل با مثال های فراوان صرف فعل بودن در زمان حال من گرسنه هستم / گرسنه ام. (منفی: نیستم) تو ایرانی هستی. (منفی: نیستی) تو تشنه نیستی. اسم من کامران است. (منفی: نیست) … Read more

This lesson was published on Sep 11, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment