صرف فعل فارسی از فعل بودن در زمان حال، گذشته و آینده

صرف فعل فارسی از فعل بودن در زمان حال، گذشته و آینده به همراه مصدر، بن حال و بن گذشته و شناسه فعل با مثال های فراوان صرف فعل بودن در زمان حال من گرسنه … Read more

This lesson was published on: 09/11/21