انگلیسی پایه هشتم درس دوم با ویدیو و آموزش واژگان در متن

انگلیسی پایه هشتم درس دوم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی برای تمرین تلفظ واژگان و آموزش واژگان انگلیسی در متن، تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش تدریس آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس دوم Lesson 2 Conversation Listen to the English teacher and the student talking … Read more

This lesson was published on Oct 31, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment