انگلیسی پایه هشتم درس ششم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس ششم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان انگلیسی در متن و تمرین تلفظ درست واژگان تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین زبان انگلیسی ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس ششم Lesson 6 Conversation Listen to Sam and Hamid … Read more

This lesson was published on Nov 02, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment