خواندن Meaning in Farsi – Learn Persian Online

خواندن Meaning in Farsi

خواندن Meaning in Farsi

/xāndan/ (verb)

English: read, study

French: Lis

Urdu: پڑھیں

Farsi: مطالعه کردن، آموختن، کسی را صدا زدن

Noun: خواننده

Examples:

.در کتابخانه نمی توانید با صدای بلند کتاب بخوانید

You cannot read books aloud in the library.

.دانش آموزان در مدرسه درس می خوانند

Students study at school.

Leave a Comment