Log in

داستان شیر گرگ و روباه برای آموزش زبان فارسی

داستان شیر گرگ و روباه برای آموزش زبان فارسی با داستانهای ساده و آموزنده از زبان حیوانات برگرفته از داستانهای ازوپ با متنی ساده مناسب برای آموزش فارسی به کودکان با داستان نسخه انگلیسی داستان شیر گرگ و روباه برای خواندن نسخه انگلیسی داستان شیر گرگ و روباه، اینجا را کلیک کنید. داستان فارسی شیر

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3896 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

6 comments on “داستان شیر گرگ و روباه برای آموزش زبان فارسی”

 1. ۱- .من فکر می کنم گرگ یک خبرچین چاپلوس است
  ۲- .شیر از دست روباه عصبانی بود برای اینکه او دیربه دیدن او آمد
  ۳- .شیر گرگ را کشت و به گردنش انداخت برای اینکه فکر می‌کرد که این کار بیماری او را خوب می‌کند
  ۴- .همه حیوانات به لانه شیر آمدند برای اینکه شیر بیمار بود
  ۵- “من این ضرب المثل را یاد گرفتم: “چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی

  • خیلی خوب بود.
   کلمه های خبرچین و چاپلوس کلمه های تازه ای هستند. می توانی برای ما بگویی چه جور شخصیتی دارند؟

 2. 1- فکر کنم گرگ میخواست روباه رو به دردسر بیاندازه.

  2- شیر از روباه عصبانی شد چون حرف های گرگ را باور کرد و فکر کرد روباه به او بی احترامی می کند.

  3- شیر گرگ را کشت و از پوستش استفاده کرد چون روباه گفت که حالش را بهتر می کند.

  4- همه حیوان جنگل به دلیل مریض بودن به لانه شیر آمدند.

  5- یاد گرفتم که نباید از کسی سوء استفاده کرد.

  • آفرین، خوب پاسخ دادی.
   در پاسخ به سوال ۴ باید “همه حیوان ها/ حیوانات” را بکار ببری.
   می توانید بگویید چرا همه حیوانات به عیادت شیر می رفتند؟ کمی بیشتر توضیح دهید.

  • بله، با شما کاملا موافق هستم. گرگ در دوستی با روباه، به او خیانت کرد و می خواست او را به خطر بیندازد. ولی روباه باهوش، فکر خود را به کار انداخت تا جان خود را نجات دهد.

Leave a Comment