سلامت Meaning of سلامت in Farsi – Learn Persian Online

سلامت Meaning of سلامت in Farsi سلامت Meaning of سلامت in Farsi /salāmat/ (noun) English: health, safety French: Santé Farsi: تندرستی Antonym: بیماری Adj: سالم Adv: به سلامتی Verb: سلامت بودن Examples: .برای سلامتی همیشه رعایت بهداشت لازم است .خانواده ی او به سلامتی از سفر برگشتند Proverb: عقل سالم در بدن سالم سرت سلامت … Read more

This lesson was published on Jan 24, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment