سلامت Meaning of سلامت in Farsi – Learn Persian Online

سلامت Meaning of سلامت in Farsi

سلامت Meaning of سلامت in Farsi

/salāmat/ (noun)

English: health, safety

French: Santé

Farsi: تندرستی

Antonym: بیماری

Adj: سالم

Adv: به سلامتی

Verb: سلامت بودن

Examples:

.برای سلامتی همیشه رعایت بهداشت لازم است

.خانواده ی او به سلامتی از سفر برگشتند

Proverb:

عقل سالم در بدن سالم

سرت سلامت به معنی بیمار نباشی یا پاینده باشی

Share this:

Leave a Comment