پول Meaning in Farsi – Learn Persian Online

پول Meaning in Farsi پول Meaning in Farsi /pul/ (noun) English: money, currency French: Argent Farsi: سکه، اسکناس، مبلغ، وجه Verb: پول دادن، پول گرفتن، پول درآوردن، پول خرج کردن Adj: پولدار، بی پول Plural: پول ها Examples: .نیما برای خرید خانه پول قرض کرد .سارا کیف پول خود را در مترو گم کرد .برای … Read more

This lesson was published on Jan 27, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment