پول Meaning in Farsi – Learn Persian Online

پول Meaning in Farsi

پول Meaning in Farsi

/pul/ (noun)

English: money, currency

French: Argent

Farsi: سکه، اسکناس، مبلغ، وجه

Verb: پول دادن، پول گرفتن، پول درآوردن، پول خرج کردن

Adj: پولدار، بی پول

Plural: پول ها

Examples:

.نیما برای خرید خانه پول قرض کرد

.سارا کیف پول خود را در مترو گم کرد

.برای مسافرت پول زیادی خرج می شود

.لطفا برای خرید پول نقد بپردازید

.متاسفانه ماهان بعد از ورشکستگی خیلی بی پول شد

Proverb:

prodigal  ولخرج: کسی که زیاد و بیهوده پول خرج می کند

close-fisted/ mean           ناخن خشک: خسیس، کسی که برای هیچ چیز پول نمی دهد

He’s rolling in money       پولش از پارو بالا میره: خیلی پولدار است

Money doesn’t grow on trees    پول علف خرس نیست

Share this:

Leave a Comment