نقش “را” در افعال گذرا – دستور زبان فارسی

نقش “را” در افعال گذرا در دستور زبان فارسی به همراه مثال های ساده و فراوان برای آموزش دستور زبان فارسی به غیر فارسی زبانان فعل گذرا چیست؟ فعل گذرا یا فعل متعدی به فعلی گفته می شود که به مفعول نیاز دارد، مانند خوردن، دیدن، باز کردن و غیره. فعل ناگذرا چیست؟ فعل ناگذرا … Read more

This lesson was published on Sep 03, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment