نقش “را” در افعال گذرا – دستور زبان فارسی

نقش “را” در افعال گذرا در دستور زبان فارسی به همراه مثال های ساده و فراوان برای آموزش دستور زبان فارسی به غیر فارسی زبانان Watch this video on YouTube فعل گذرا چیست؟ فعل گذرا یا فعل متعدی به فعلی گفته می شود که به مفعول نیاز دارد، مانند خوردن، دیدن، باز کردن و غیره.

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment