واژگان فارسی درباره شوخی و خنده – آموزش زبان فارسی

واژگان و اصطلاحات فارسی درباره شوخی کردن برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو یا پادکست، مکالمه فارسی و امکان طرح پرسش از طرف فارسی آموزان ما Watch this video on YouTube واژگان فارسی درباره شوخی کردن و خندیدن Persian vocabulary on joking or kidding بذله گو / آدم شوخ

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

8 comments on “واژگان فارسی درباره شوخی و خنده – آموزش زبان فارسی”

Leave a Comment

Chat