واژگان فارسی درباره شوخی و خنده – آموزش زبان فارسی

واژگان و اصطلاحات فارسی درباره شوخی کردن برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو یا پادکست، مکالمه فارسی و امکان طرح پرسش از طرف فارسی آموزان ما واژگان فارسی درباره شوخی کردن و خندیدن Persian vocabulary on joking or kidding بذله گو / آدم شوخ Joker, funny person شوخی کردن … Read more

This lesson was published on Oct 09, 2021 by

Login to study this lesson.

8 comments on “واژگان فارسی درباره شوخی و خنده – آموزش زبان فارسی”

Leave a Comment