نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان فارسی – دستور زبان فارسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان فارسی – دستور زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو و پادکست و مثال ها و توضیحات کامل نقل قول مستقیم نقل قول مستقیم برای گزارش دادن و یا نقل کردن سخن یا نوشته کسی استفاده می شود بدون اینکه کوچک ترین تغییری در گفته

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment