روخوانی متون فارسی از الف تا ژ با ویدیو و تمرین خواندن و نوشتن در فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ژ به همراه ویدیو و واژگان و جمله های بسیار ساده برای تمرین خواندن و نوشتن و آشنایی با حروف الفبای فارسی آشنایی با حروف الفبا از الف تا خ برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا خ، این درس را بخوانید. برای مطالعه … Read more

This lesson was published on Dec 15, 2021 by

Login to study this lesson.

3 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا ژ با ویدیو و تمرین خواندن و نوشتن در فارسی”

Leave a Comment