روخوانی متون فارسی از الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن به ویژه مناسب برای غیر فارسی زبانان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ث برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ث، این درس را بخوانید. برای مطالعه و خواندن … Read more

This lesson was published on Dec 07, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment