زمان حال استمراری در فارسی – دستور زبان فارسی

learn persian tenses present continuous at LELB Society

Read more

شیر، سلطان جنگل – آموزش فارسی با داستان

The Lioness and the Vixen at LELB Society from Aesop's Fables with podcast and new words to practice English

Read more

راه رفتن خرچنگ – آموزش فارسی با داستان

The Young Crab and His Mother at LELB Society from Aesop's Fables with a podcast and flashcards to improve vocabulary

Read more

پاداش کار خوب – آموزش فارسی با داستان

The Salty Sea - Apprehension

Read more

رشد گیاهان از دانه – تمرین خواندن در فارسی

plant growth from seed to learn Persian online at LELB Society

Read more