Log in

آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان شیر و گوزن با ویدیو

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با داستان شیر و گوزن به همراه ویدیو و متن ساده نویسی شده برگرفته از داستان های ازوپ و مناسب برای آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی به کودکان و نوجوانان ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان شیر و گوزن برای خواندن نسخه انگلیسی

Read more


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 196 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

4 comments on “آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان شیر و گوزن با ویدیو”

    • آفرین به شما. کاملا درست است. گوزن وقتی تصویر خودش را در برکه آب دید، متوجه شد که شاخ هایش بسیار بزرگ و زیبا هستند، ولی پاهایش لاغر و ضعیف هستند.

    • به نظر من، جواب شما درست نیست. گوزن به دام شیر افتاد چون فقط به شاخ هایش توجه می کرد و قدر پاهایش را ندانست و آنها را تحقیر می کرد و می گفت که پاهایش ضعیف هستند. ولی، در واقع، همان پاهای ضعیف توانستند در بار اول، او را از چنگال شیر نجات دهند. تمام توجه گوزن به شاخ های زیبایش بود و به این دلیل، گرفتار شاخ هایش شد و نتوانست فرار کند.

Leave a Comment