انگلیسی پایه هشتم درس سوم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس سوم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی برای آموزش واژگان و تلفظ درست واژگان انگلیسی در متن تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس سوم Lesson 3 Conversation Listen to the students talking about their abilities. Elham: … Read more

This lesson was published on Oct 31, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment