Log in

مدرسه آنلاین فارسی در انجمن آموزش زبان فارسی

Last updated on November 5, 2022 by with 17 Views and Reading Time: 2 minutes
#110300

سلام دل آرا جان، خیلی ممنون از اینکه نظر خودت را درباره کلاس های فارسی برای ما نوشتی.

یکی از امکانات مدرسه آنلاین فارسی ما، این است که فارسی آموزان به طور غیرهمزمان هم می توانند فارسی را یاد بگیرند. تدوین درسهای فارسی با ویدیوی آموزشی به فارسی آموزان کمک میکند که در یادگیری فارسی متکی به خودشان باشند و بیشتر بتوانند تمرین کنند. تیم آموزش فارسی ما تلاش می کند که درس های تازه با موضوع های مختلف در دسترس شما قرار دهد تا با ادامه یادگیری فارسی به هدف های خودتان برسید. امیدواریم بتوانیم در این کار خود موفق باشیم.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment