آموزش متضادها در فارسی به کودکان با شعر و پادکست آموزشی

learning antonyms in Farsi for children

Read more

آموزش روزهای هفته به کودکان – آموزش آنلاین زبان فارسی

weekdays in Farsi for children

Read more

داستان بقال و طوطی برای آموزش آنلاین زبان فارسی

The story of the grocer and the parrot

Read more

داستان کسری و دهقان برای آموزش آنلاین زبان فارسی در سطح متوسط

Learn Farsi story Kasra Farmer LELB Society

Read more

داستان کودک دانا برای آموزش آنلاین زبان فارسی در کلاس های آنلاین

Learn Farsi online story smart child at LELB Society

Read more

داستان خاربن وجود برای آموزش آنلاین زبان فارسی در سطح پیشرفته

Learn Farsi online with Rumi Thorn of Existence at LELB Society

Read more

آموزش حرف الف فارسی – آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان

learn Persian letter A

Read more

داستان قدر آسایش برای آموزش آنلاین زبان فارسی در کلاسهای آنلاین فارسی

Learn Persian online with stories based on Golestan of Sa'di written by Mahsa Mohammadi at LELB Society

Read more

داستان طوطی و بازرگان – آموزش آنلاین فارسی به کودکان

learn Persian Story Parrot and merchant

Read more

👩‍🎓 Register