واژگان ربطی در زبان فارسی با کاربرد آنها و مثال های ساده – دستور زبان فارسی

آشنایی با واژگان ربطی در زبان فارسی به همراه کاربرد آنها و مثال های ساده و فراوان با ترجمه انگلیسی مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و تمرین دستور زبان فارسی و نگارش پیشرفته واژگان ربطی در زبان فارسی واژگان ربطی، به واژه یا واژگانی گفته می شود که به کمک آنها … Read more

This lesson was published on Dec 18, 2021 by

Login to study this lesson.

8 comments on “واژگان ربطی در زبان فارسی با کاربرد آنها و مثال های ساده – دستور زبان فارسی”

  • سلام. “ظهور” یعنی: دیده شدن و “نو” یعنی جدید. در کل، نوظهور یعنی چیزی که تازه دیده شده یا تازه پیدا شده
   recently emerging

  • در جایی قرار داشتن یا قرار گرفتن یعنی در جایی بودن. قرار داشتن یعنی بودن
   to be in position

  • سلام. بله، هم معنی هستند، ولی “البته” دو کاربرد دارد. در یکی از کاربردها، البته برای تایید حرفی استفاده می شود. مثل مثال بالا “البته که موفق شدم، اون هم با معدل بالا”.
   One function: to verify or confirm something
   و کاربرد بعدی آن، برای نشان دادن تضاد است یا بیان یک شرط. مثلا، “تو می توانی موفق بشی، البته باید زیاد تلاش کنی”
   Another function: to propose a condition or to show that something is conditional. E.g. You can be successful (al-ba.teh) you should try very hard.

Leave a Comment