واژگان و اصطلاحات فارسی درباره تشکر کردن با ویدیو و پادکست

واژگان و اصطلاحات فارسی درباره تشکر کردن با ویدیو و پادکست برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه مکالمه فارسی درباره موضوع تشکر واژگان فارسی درباره تشکر Persian vocabulary about thanks مرسی از شما Thank you مرسی Thanks من مدیون شما هستم I owe you تشکر Thanks تشکر می کنم Thanks متشکرم … Read more

This lesson was published on Oct 03, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment