روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا غین برای آموزش حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن تدریس شده به زبان انگلیسی ایده آل برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ضاد برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ضاد، این درس … Read more

This lesson was published on Jan 12, 2022 by

Login to study this lesson.

27 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی”

Leave a Comment