واژگان فارسی درباره ترس و شجاعت با مثال و تمرین تلفظ

آشنایی با واژگان و اصطلاحات رایج در زبان فارسی درباره ترس ویژه غیر فارسی زبانان به همراه ترجمه انگلیسی و ویدیوی آموزشی واژگان فارسی درباره ترس ترسیدن – بن حال: ترس – بن گذشته: ترسید من از مار می ترسم. ترس / بیم / هراس ترس از ارتفاع / بلندی در او شدید است. غلبه … Read more

This lesson was published on Oct 28, 2021 by

Login to study this lesson.

2 comments on “واژگان فارسی درباره ترس و شجاعت با مثال و تمرین تلفظ”

  1. 1. تاریکی
    2. برا اینکه همی از یک چیزی می ترسن
    3. ترس کردن یک چیزی و ترس تاریکی
    4. یک چیزی شده که این ترسیده مثل یک چیزی را دید تو خانش

Leave a Comment