روخوانی متون فارسی از الف تا ض با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی فارسی از الف تا ض برای آشنایی حروف الفبای فارسی در کلمات و جملات ساده فارسی در سطح مقدماتی به همراه ویدیو برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ژ برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ژ، این درس را بخوانید. … Read more

This lesson was published on Jan 08, 2022 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment