داستان سگ باوفای گله – آموزش فارسی با داستان

Old Sultan - English Fairy Tale from Brothers Grimm at LELB Society with podcast and vocabulary flashcards to improve your English

Read more

روش های پیشگیری از بیماری کرونا – آموزش زبان فارسی

Learn Persian Online at LELB Society about Hygiene Factors against CoronaVirus for Kids

Read more

داستان پیرمرد و نوه – آموزش زبان فارسی با داستان

The Oldman and His Grandson English Fairy Tale at LELB Society with podcast and flashcards

Read more

آموزش حرف ی در الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی

Learn Persian Alphabet Letter i at LELB Society with podcast

Read more

آموزش حرف ه دوچشم و 4 شکل آن در الفبای فارسی

Learn Persian Alphabet letter H 2-cheshm at LELB Society with Podcast

Read more

پسرک دزد و مادرش – آموزش فارسی با داستان

The Thief and His Mother - English Fairy Tale at LELB Society with podcast and flashcards

Read more

تمرین برای زمان های حال و گذشته استمراری

Learn Persian Grammar Present & Past Continuous at LELB Society with practice and examples

Read more

زمان گذشته استمراری در زبان فارسی – آموزش زبان فارسی

Past Continuous Tense in Farsi at LELB Society to learn Persian Grammar

Read more

پری دریایی و تبر طلایی – آموزش فارسی با داستان

Mercury and the Workmen from Aesop's Fables at LELB Society with a podcast and vocabulary practice

Read more