Log in

داستان روباه دم بریده با ویدیو برای آموزش زبان فارسی

داستان فارسی روباه دم بریده به همراه ویدیو و متن ساده نویسی شده مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان برگرفته از داستانهای ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل ترجمه و ساده نویسی: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان فارسی روباه دم بریده برای خواندن نسخه انگلیسی داستان روباه

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3917 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

6 comments on “داستان روباه دم بریده با ویدیو برای آموزش زبان فارسی”

  • بله، آفرین بردیا. کاملا به درستی به این سوال پاسخ دادی. روباه که دم نداشت، با روباه های دیگر خیلی فرق داشت و می خواست با این کار، کمی خیال خودش را آسوده کند و دلیل تراشی کند

 1. ۱- .روباه دم بریده از روباه های دیگر خواست دم هایشان را ببرند برای اینکه می خواست شبیه او بشوند
  ۲- .اگر کسی از شما حسود هست شما را بعضی وقتها مجبور می کند کار اشتباهی انجام دهید
  ۳- .آنها شبیه هستند برای اینکه هر دو چیزهایی گفتند تا احساس بهتری به خودشون داشته باشند
  ۴- .من فکر می کنم که روباه ها با یا بدون دم زیبا هستند برای اینکه روباه با دم یا بی دم منحصر به فرد است. ولی داشتن دم به روباه کمک می کند

  • آفرین، چه پاسخ های خوبی دادی.
   همان طور که گفتی روباه دم بریده به چیزی که بقیه روباه ها داشتند حسادت می کرد. بنابراین، نمی خواست بقیه روباه ها دم داشته باشند.

 2. 1- روباه دم بریده می خواست روباه های دیگر دمشان را ببرند برای اینکه به دم آنها حسادت می کرد و نمی خواست هیچ کس دیگری زیباتر از او باشد.

  2- یاد گرفتم که اگر کسی به چیزی که داری حسادت کند و نداشته باشد سعی می کند آن را از تو بگیرد.

  3- این داستان شبیه به هم است زیرا هر دو در مورد روباهی هستند که فکر می کند هر چیزی که نمی تواند داشته باشد بد است

  4- به نظر من هم با دم و هم بدون دم زیباست اما چیزی که روباه را زشت می کند شخصیت بد آن است.

  • آفرین، خوب و دقیق پاسخ دادی.
   فرد حسود نمی تواند ارزش چیزهای خوبی که خودش دارد را بداند. همان طور که گفتی ظاهر زیبا اهمیت کمتری نسبت به اخلاق و رفتار خوب دارد.
   به نظر شما چه چیزی زندگی را برای فرد حسود سخت می کند؟

Leave a Comment