انگلیسی پایه هفتم فرهنگ لغت تصویری با ویدیو وتمرین تلفظ

انگلیسی پایه هفتم فرهنگ لغت تصویری به همراه ویدیو و پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان با تصویر و تلفظ درست واژگان انگلیسی تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هفتم فرهنگ لغت تصویری This English lesson does not have much text or … Read more

Learn Vocabulary with Images & 2600 Flashcards

Learn vocabulary with images in real context with clear illustrations, synonyms and antonyms. Make advanced vocabulary stick in your mind forever with expressive illustrations and images. Why learn vocabulary with images? It is quite natural to forget advanced vocabulary, particularly when they are intangible and abstract words, such as envy, begrudge, congenial, camaraderie, aloof, and … Read more

Vision 504 Absolutely Essential Words Lesson 11

Vision 504 Absolutely Essential Words Lesson 11 with synonyms, antonyms and parts of speech for IELTS, TOELF & GRE students in authentic context /ˈvɪʒ.ən/ (noun) the ability to see, sight, eyesight – mental image or picture, concept, idea, visualization, imagination – the ability to predict and foresee future events, farsightedness, foresight,  prophesy, prescience, revelation – … Read more

English Presentation Brainstorming

English Presentation Brainstorming English Presentation Brainstorming Handout Provided by the Lecturer What is the definition of brainstorming? What do we practice brainstorming for? What is the title of the book written on brainstorming in 1953? What things should be avoided during a brainstorming session? Why is individual brainstorming more productive than group brainstorming? What is blocking … Read more

IELTS Listening Practice Memory Improvement

IELTS Listening Practice Memory Improvement IELTS Listening Practice Memory Improvement  About this activity This activity is labeled round table by Dr. Hariri, the creator and administrator of LELB Society. This activity is on the premise of Flipped Learning, according to which the students watch a video before the class, carry out research into the selected theme, and prepare themselves for an informed discussion in the class. This activity is on … Read more

Sixth Sense – IELTS Speaking Practice

Sixth Sense – IELTS Speaking practice Sixth Sense – IELTS Speaking Practice Please note that the necessity of completing your 2 assignments lies in the fact that our conversation in the class is on the basis of your questions and replies. Argue for/against:  Please take an either positive or negative position to the statement below. … Read more