روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ درست واژگان Watch this video on YouTube آشنایی با حروف الفبا از الف تا واو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا واو، این درس

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

4 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان”

    • جمله شما از نظر دستور زبانی درست است، ولی از نظر معنایی ابهام دارد و کامل نیست. چه درسی را به دوست تون پیشنهاد دادید؟

Leave a Comment