روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ درست واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا واو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا واو، این درس را بخوانید. برای تمرین نوشتن … Read more

This lesson was published on Jan 18, 2022 by

Login to study this lesson.

4 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان”

    • جمله شما از نظر دستور زبانی درست است، ولی از نظر معنایی ابهام دارد و کامل نیست. چه درسی را به دوست تون پیشنهاد دادید؟

Leave a Comment