روخوانی متون فارسی از الف تا واو با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی و آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا واو تدریس شده به زبان انگلیسی برای غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو، افزایش دایره واژگان زبان فارسی و تمرین تلفظ آشنایی با حروف الفبا از الف تا گاف برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا گاف، این درس … Read more

This lesson was published on Jan 16, 2022 by

Login to study this lesson.

11 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا واو با ویدیو برای غیر فارسی زبانان”

Leave a Comment