Reply To: آموزش حروف الفبای فارسی با داستان دزد جوان

#108956

بله، کاملا درست جواب دادی امیرعلی. آفرین بر شما. از نظر معنایی کاملا درست و بی عیب جواب دادی.

ولی از نظر املایی، این اشتباه های کوچیک رو داشتی:

ین هست که = این است که

وابسته مشوید = وابسته می شوید

آن کاره اشتباهی بود = آن کارِ اشتباهی بود

Categories:

Last updated on September 15, 2022 by