داستان پشه و گاو نر – آموزش فارسی با داستان

The Gnat and the Bull to learn English with fairy tales at LELB Society with podcast and new vocabulary

Read more

راه رفتن خرچنگ – آموزش فارسی با داستان

The Young Crab and His Mother at LELB Society from Aesop's Fables with a podcast and flashcards to improve vocabulary

Read more

پاداش کار خوب – آموزش فارسی با داستان

The Salty Sea - Apprehension

Read more

موش ساده لوح – آموزش فارسی با داستان

Belling the Cat from Aesop's Fables at LELB Society to learn English with fairy tales with podcast and new words

Read more

کلاغ تشنه و کوزه آب – آموزش زبان فارسی با داستان

The Crow and the Pitcher from Aesop's Fables to learn English with podcast and new words at LELB Society for young learners and beginners

Read more