داستان سگ باوفای گله – آموزش فارسی با داستان

Old Sultan - English Fairy Tale from Brothers Grimm at LELB Society with podcast and vocabulary flashcards to improve your English

Read more

داستان پیرمرد و نوه – آموزش زبان فارسی با داستان

The Oldman and His Grandson English Fairy Tale at LELB Society with podcast and flashcards

Read more

داستان پرستو و کلاغ – آموزش فارسی با داستان

The Swallow and the Crow An English fairy tale at LELB Society with podcast and flashcards and vocabulary list

Read more

داستان سگها و روباه – آموزش فارسی با داستان

The Dogs and the Fox - An English fairy tale at LELB Society with podcast and flashcard to improve your listening and vocabulary

Read more

پسرک دزد و مادرش – آموزش فارسی با داستان

The Thief and His Mother - English Fairy Tale at LELB Society with podcast and flashcards

Read more

داستان کوه لرزان – آموزش فارسی با داستان

Mountain in Labor English Fairy tale at LELB Society with podcast and flashcards

Read more

داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی و گفتگو با مدرس

Storytelling in Farsi at LELB Society An Online Persian Class Sample

Read more

داستان شاهین و بلبل – آموزش فارسی با داستان

The Hawk and the Nightingale at LELB Society to learn English with fairy tales

Read more

داستان مار و عقاب – آموزش فارسی با داستان

The Serpent and the Eagle - English Fairy tale to practice English with podcast and vocabulary at LELB Society

Read more

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان قورباغه و گاو نر

Learn Persian Online Story the Frog and the Ox at LELB Society

Read more