داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی و گفتگو با مدرس

Storytelling in Farsi at LELB Society An Online Persian Class Sample

Read more

داستان شاهین و بلبل – آموزش فارسی با داستان

The Hawk and the Nightingale at LELB Society to learn English with fairy tales

Read more

داستان مار و عقاب – آموزش فارسی با داستان

The Serpent and the Eagle - English Fairy tale to practice English with podcast and vocabulary at LELB Society

Read more

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان قورباغه و گاو نر

Learn Persian Online Story the Frog and the Ox at LELB Society

Read more

نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 1 داستان گویی

Online Persian Class Sample 1 at LELB Society

Read more

داستان روباه و بز – آموزش فارسی با داستان

The Fox and the Goat - An English Fairy Tale by Aesop at LELB Society to practice English

Read more

داستان خروس مغرور – آموزش فارسی با داستان

Read more

پری دریایی و تبر طلایی – آموزش فارسی با داستان

Mercury and the Workmen from Aesop's Fables at LELB Society with a podcast and vocabulary practice

Read more

داستان کشاورز و لک لک – آموزش فارسی با داستان

The Farmer and the Stork an Aesop's Fable to practice English at LELB Society with podcast and vocabulary practice

Read more

خرید یک الاغ خوب – آموزش فارسی با داستان

The Ass and His Purchaser Aesop's Fables at LELB Society with podcast and vocabulary

Read more