تمرین نوشتن اعداد فارسی در انجمن زبان فارسی

#108424
Assal Rabiy
Participant

2754=دو هزار و هفتصد و پنجاه و چهار

1092=یک هزار و نود و دو

4537=چهار هزار و پنجصد و سی و هفت

8211= هشت هزار و دویست و یازده

پنخ هزار و چهارصد وبیست و نه=۵۴۲۹

هفت هزار و دویست و سی و هشت=۷۲۳۸

دو هزار و شش صد و پنجاه و چهار=۲۶۵۴

سه هزار و هفت صد و بیست=۳۶۲۰

Categories:

This page was published on by