روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی شامل واژگان و جمله های بسیار ساده و رایج در زبان فارسی و تمرین تلفظ و افزایش دایره واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا غین برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف … Read more

This lesson was published on Jan 16, 2022 by

Login to study this lesson.

14 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان”

Leave a Comment